Drobečková navigace

NOVINKY > Žďár u St. Paky > Ze starých kronik...

Ze starých kronik...

(citováno ze spisů Osady na Novopacku)

ŽĎÁR leží od Nové Paky přímo na sever, vzdálen jsa od ni vzdušnou čarou 4,5 km. Od Nové Paky jest oddělen lesnatým hřbetem Levínem (562m) a podélným údolím, jímž bystře proudí Oleška, spěchající od Levínské Olešnice ke Staré Pace. Obec rozkládá se v rovině, mírnými svahy zvlněné, jež dosahuje nadmořské výšky 500m. Průměrná roční teplota jest o něco nižší než v Nové Pace, neboť obec jest studeným severním a západním větrům otevřena, kdežto jižním teplým větrům stojí v cestě zalesněný hřbet "Stráň" a "Hradiště". Obcí protéká potůček, jemuž téměř všecku vodu dodává velmi silný pramen, pod myslivnou, uprostřed obce vyvěrající. Potůček zahýbá se ku Ždírci, protéká malebným údolím mezi Strání a Hradištěm a před mlýnem ve Ždírci končí svůj běh v Olešce. Žijí v něm pstruzi.

Původ obce jest zahalen temnotou. Ale tolik jest jisto, že již za krále Václava I. (1230-1253) vzniky první počátky osady. Pohnutkou založení Žďáru byl asi velmi živý pramen, jenž uprostřed lesů (nyní pod myslivnou ve středu osady) se prýštil.

Za Josefa II. měla obec 27 domů. Roku 1807 zuřila v obci cholera a mrtví byli pochováváni na návrší, jemuž až do dnešní doby říka se "hbitůvek (krchůvek)". Roku 1857 a 1858 stavěla se dráha pardubicko-liberecká, jež vede Ždírcem souběžně s Oleškou. První lokomotiva "Bohemia" jela Ždírcem dne 31. května 1858

***********************************

Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře

Rok 1908

Sbor zúčastnil se obřadu vzkříšení Páně a Božího těla a v Nové Pace táboru lidu na oslavu 60 letého zrušení roboty. Zemřel činný člen sboru našeho Jan Havel, hostinský Žďár. Sbor se dále zúčastnil Božích služeb na oslavu 60 letého panování cís. Pána Františka Jos. I. Sbor odebíral Hasičské rozhledy.

Rok 1910

Sboru zemřel činný člen Josef Vinklář, domkař.

Rok 1912

Dne 21. července konán byl v naší obci řádný župní sjezd s oslavou 25 letého trvání sboru našeho. Průběh sjezdu byl velmi skvělý. V 9. hodině dopolední bylo uvítání přibylých spolků, jichž dostavilo se celkem 42 o 646 členech. Před 10 hod konal se průvod na cvičiště. Tam přivítáni byli účastníci sjezdu starostou Jos. Čeřovským, načež slavnostní řeč pronesl Rafael Engelman, ze. a žup. hasičský dozorce. Ve 2 hodiny odpoledne konalo se veřejné cvičení místního sboru a to: a) pořadové. b)lezců, c) stříkačníků, d) poplachové. Ppé cvičení byl koncert kapely Jos. Šorma z N. Paky. Večer pak byl věneček v hostinci paní Marie Havlové. Věru ještě nikdy nezažila tichá naše dědina tak pěkné slavnosti.

Rok 1913

Dne 10. června podána byla žádost o podporu ze zemského hasičského fondu.

Rok 1914

Mobilisováni byli tito členové : Jan Fišera, Jos. Jirko, Fr. Jiřička, Al. Pačesný, Boh. Pačesný, V. Svatý, J. Šulc, A. Tomáš.

Roky 1915-17

V tomto tříletí vzhledem k válečným poměrům nebyly konány žádné schůze.

Rok 1923

Sbor zachránil od požáru obydlí Josefa Dufka ve Žďáře

Rok 1924

Dne 25.ledna vydán oběžník, jímž povzbuzeno členstvo k k lepší činnosti, Fišar an č.33 vzdává se svých povinností a ze sboru vystupuje.

Rok 1925

Sbor přistoupil za čelna nákupního družstva se 100Kč podílem.

Obnoveny stuhy k praporu. Potřebnou látku zakoupil sbor za 130Kč. Stuhy upravila pí Pavelková, industriální učitelka se svými dítky, za kterouž práci nepřijala žádné odměny a tak svou lásku a pochopení pro sbor dobrov. hasičů projevila, za což sborem tlumočen dík.

Rok 1926

Sbor čítá 46 členů činných, 6 přispívajících, 9 zakládajících, 1 čestný. Sbor konal valnou hromadu, při níž přijati noví členové: Buchar Josef, Čeřovský Jos. ml., Mládek Jos., Mládek Vl. ml., za člena přispívajícího Machytka Alois.

Člen sboru Svoboda Ant. obdržel podporu ze zemského fondu 60Kč, sbor odbržel od župy lékárničku v ceně 55Kč.

Sbor zakoupil knihu Domácí léčení pro samaritánský odbor za 139Kč.

Na župní schůzi členové vyzváni, aby půjčili na stavbu hasičského domu v Praze 12Kč, od této akce upuštěno a ze sborového jmění půjčeno k tomu účelu 300Kč.

Vypukl požár za hájenkou v lese a sice stávající bouda pro umístění koní byla as zlomyslnou rukou zapálena, ku kterémužto požáru se takřka celý sbor dostavil, avšak pro nepatrný rozsah ohně a naprosté bezpečí od rozšíření téhož na jiná stavení, stříkačka k ohni nebrána.

Sbor konal 2 schůze výboru, při nichž uvažováno, jak sbor oslaví příštím rokem svoje 40 leté trvání. Usneseno oslaviti toto slavností, spojenou s veřejným cvičením a při cvičeních pamatováno též na cvičení prostná se sekérkami a jistě s potěšením dlužno zaznamenati, že členové s chutí toto cvičí.

Obecní zastupitelstvo hodlalo v osadě Ždírci postaviti budku pro stříkačku, avšak pro nepochopení tamějších občanů, kteří žadný nechtěl tuto k obydlí nechati postaviti, od toho upuštěno. Malá stříkačka opravena panem Medlíkem kovářem v Karlově, potřebný obnos 120Kč hradila obec.
Rok 1927
Tento rok byl nejen pro sbor dobr. hasičů rokem slavnostním, nýbrž celá obec prožívala se sborem chvíle radostí, uspořádáním oslavy 40 letého trvání sboru.
Po skončení jarních polních prací sbor počal pilně cvičiti, jak se strojem, žebříky, hlavně však prostné se sekerkami. Celkem bylo 20 cvičení, jichž až na nepatrné výjimky zúčastnili se všichni členové pod vedením nového náměstka velitele přítele Pačesnýho Bohuslava, který mimořádnou valnou hromadou vzolen za rezignovaného Mládka Václava.
Slavnost vydařila se nad očekávání skvěle a navštívilo obec Žďár mimo sborů dobr. hasičů z Podlevína, Karlova, Hřídelce, Lev. Olešnice, Studence, Bukoviny,Štěpanic, Tamplem St. Paky, Roztok, Úbislavic, Újezda Kumburského, Kruhu, Vrchoviny, N. Paky a Horní kalné, mnoho hostí a přátel dobr. hasičstva z celého okolí. Slavnost zahájena seřaděním u školy, kdež místní sbor s hudbou Levínskou vítal přibylí sbory. O vedeni průvodu požádán okrskový dozorce Sucharda Boh. z Karlova. Průvod v čele s obecním zastupitelstvem a dívky v národních krojích ubíral se na louku př. Mládka jana Mládka Fr. kdež postavena tribuna pro hudbu a rečníka.
Župní vzdělavatel odevzdal diplomy za 40-tiletou činnost bratřím. Místní sbor dále provedl bezvadně cvičení pochodová, se stříkačkou a žebříky. Na to za řízné hudby nastoupil sbor ku cvičení se sekérkami v počtu 25 členů. Radost a spokojenost rozhostlily se v každém z diváku, jak za zvuků hudby zaleskly se sekérky, vždy jako jedna nad hlavami cvičících bratří, takže při skončení cvičení potlesk obecenstva nebral konce. Ku konci sbor provedl závěrečnou skupinu se žebříky. Na to za zvuků hudby hosté bavili se až do večera, při čemž místní členové hostům sloužili. Večer pořádána veselice u "Havlů", která v přátelské náladě potrvala do ranních hodin. Ku zdar slavnosti v nemalé míře přispěly dívky a manželky členů, kterén s ochotou převzaly uspořádání bufetu. Aby sbor finančně získal, provedly sbírku po obci, která díky obětavosti hospodyněk vynesla téměř všechno potřebné ku napečení koláčů a různých lahůdek, které na slavnosti zpeněženy. Obyvatelstvo jako by se chtělo předstihovati, co sebráno vajec, másla, mouky a všech potřeb. Celá slavnost byla výrazem jednotné vůle a vzájemné lásky celé obce. Druhý den po slavnosti sešel se takřka celý sbor, aby odstranil stánky, stoly a lavice, přičemž vypita půlka piva Novopackým pivovarem darována a další přikoupeno a takto za veselých písní a trochu rozpustilosti slavnost ukončena.

Menu

stažený soubor.jpg

 cisterna-animace.gif

 

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk

Hasičské noviny

Hasičské noviny

Dobrovolní hasiči ČR

 Dobrovolní hasiči

Počasí 

 Počasí

Obec Levínská Olešnice

 Levínská Olešnice

SDH Levínská Olešnice

 Hasiči L. Olešnice

SDH Čistá u Horek

 Hasiči Čistá u H.

 SDH Studenec

Hasiči Studenec

 

MÍSTNÍ FIRMY

Stavební montáže, Naklápěcí rotátory, Žďár

Naklápěcí rotátory


Kovovýroba Peterka s.r.o., Žďár

Kovovýroba


ZEMAN - voda a topení, Žďár

Voda-topení


POZNÁNÍ ZÁŽITKEM
vzdělávací programy, Žďár

Poznání zážitkem

 

Du-Pe s.r.o.
Žďár

DU-PE

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

346940