Drobečková navigace

NOVINKY > HASIČI > Historie

Historie

 

 

 

         Roku 1874 vyšlo císařské doporučení o potřebnosti zřizování hasičských sborů ve všech obcích nad 50 čísel popisných. Nenásledovalo však žádné spontální zakládání hasičských jednot, ty vznikaly pozvolna.

         L.P. 1887 usnesla se obec naše zříditi sbor dobrovolných hasičů a ihned započalo se u věci té pracovati. Ačkoliv v okolních vesnicích bylo v létech těch jen zřídka sborů hasičských, přihlásilo se ku sboru zdejšímu 46 členů činných. 

         Schváleny stanovy, pořízen stejnokroj a již dne 31.července 1887 konána slavnost založení sboru dobrovolných hasičů. Slavnost na vísku naší malou, byla dosti okázalá. Sbor zúčastnil se služeb Božích v Levínské Olešnici, kde důstojný pan farář. Fr. Říha promluvil slavnostní řeč, posvětil výzbroje a sbor náš žďárský složil slib hasičský.

zdroj: první  odstavce z  pamětní knihy SDH Žďár

 

Při založení čítal sbor 46 členů činných, 17 zakládajících a 8 přispívajících. Prvním starostou sboru byl Josef Horáček ze Ždírce, prvním velitelem Jan Mládek, prvním jednatelem František Brož.
Při založení sbor disponoval 1 dvoukolovou stříkačkou, 20 m hadic, několika vodními koši, sekerami a 3 háky.

kon[3].bmp .

 Roku 1892 byla za přispění obce pořízena nákladem 1.560 K čtyřkolová dvouproudní stříkačka a 20 m hadic

 

 

fotozdarI 002.jpg

Pohřební průvod družiček a mládenců. Vpravo zachycená nízká stavba je původní hasičské skladiště z roku 1893, zlikvidované v r. 1966. Demolici provedli mladí požárníci.

 

R. 1896 byl pro naší vísku opět rokem slavnostním. Sboru našemu věnován byl prapor v ceně 380Kč, na který věnoval pan Jiří Machytka, čestný člen sboru našeho 250Kč. Okrášlení praporu věnovaly paní Anna Mládková
a Františka Machytková 

 Členové sboru nemuseli ve své obci zasahovat celých 12let. Pomáhali však při likvidaci požáru v Lev. Olešnici, Karlově a Studenci. Až rok 1899 prověřil jejich připravenost při zdolávání červeného kohouta v domovské obci.

Činnost hasičského sboru na několik let zastavil poslední červencový den roku 1914. Rakousko-Uherskem vyhlášená všeobecná mobilizace vzala od rodin i spolku 8 členů. V čase války se nekonaly žádné schůze, ani jiné akce.

V roce 1924 byly vypracovány nové stanovy sboru, nejprve schválené výborovou schůzí a následně obecním zastupitelstvem.

Snad až spoluúčast při likvidaci velkého požáru v L.Olešnici r.1928 a pohled na jeho hrůzné následky, změnil názor představitelů obce a některých členů výboru, kteří rázně odmítali zakoupení motorové stříkačky.

V r 1931 byl na členskou chůzi pozván zástupce firmy vyrábějící moderní stříkačky, aby podrobně popsal výhody takové techniky. Trvalo ještě dlouhých 5let, než starosta obce předával sboru do užívání novou motorovou stříkačku s příslušenstvím od fy ing. Ebert a 325m hadic za necelých 31 500Kč.

 

V r. 1938 otázka Česko-německá dostala se na rozhodnutí velmoci. Sešli se zástupci Francie, Anglie, Německa a Itálie ve Mnichově aniž by připustili Československo k jednání. Rozhodli, že Československo musí postoupiti část území němci obývané říši německé. Tak hranice Německa posunuty v našem kraji až na hranice mezi mezi Lev. Olešnici a Nedaříž.
V této mimořádné době pilně cvičily ve Žďáře ženy se stříkačkou, aby
v případě války byly sto zastati členy dobrovolných hasičů ke službě vojenské povolané. Zvláště všechna svobodná děvčata cvičila.

Sbor dobrovolných hasičů Žďár z r. 1938. Už se spolkovým praporem.

Z období  II. světové války se dochovalo minimum informací o činnosti sboru.

1939-1944 - Druhá světová válka rozpoutaná Německem. Nejlepší synové
a dcery národa umírali na popravištích, plynových komorách a podléhali útrapám koncentračních táborů. Z našich bratří byl pro odbojovou činnost uvězněn br. Josef Kouba, který podlehl v koncentračním táboře před koncem války. V odboji byl činný i jednatel br. Fejfar, který byl za tuto činnost vyznamenán. Kronika sboru byla pečlivě uschována a neodevzdána do úschovy říšsko-německým úřadům.

Rok 1945 - Rok vítězství - Na jaře šla válka rychle ku konci. Německá armáda prohrávala na všech frontách a ve zmatku ustupovala. Dne 3.května vypuklo slavné pražské povstání. Sbor dobrovolných hasičů zúčastnil se oslav v Nové Pace a v Levínské Olešnici.

V roce 1950 si sbor koupil první auto značky Ford za 90 tis Kčs od hostinského Vavruše z Nové Paky a členové si jej upravili na požární vůz.

1957 - 1963   Za tato léta nenastala v naší místní požární jednotě žádná mimořádná událost. Výbor zůstal stále ve stejném složení.

V r. 1964 se z vlastního popudu přihlásilo do řad místní jednoty požární ochrany ve Žďáře několik chlapců a bylo založeno kombinované družstvo žáků a dorostu. začali cvičit pod vedením Aloise Fišary č.p.23, který byl
v r. 1963 zvolen výcvikovým referentem.

V r. 1967 se zimní teoretický výcvik nekonal - téměř nekonal. Praktických cvičení bylo více, protože v ovci se mělo konat okrskové aplikační cvičení. Bylo také uspořádáno za účasti Žďáru, Čisté u Horek a Levínské Olešnice. Obstáli jsme dobře, stříkačka byla ihned uvedena v chod. Došlo také
k výměně členských legitimací.

 

POŽÁR V OBCI

V r. 1968 o Velikonoční neděli dne 6.dubna 20minut před 10hodinou, vyšlehl hustý dým a plameny z družstevního skladováku a současně vystupovaly
z větracích otvorů na kravíně obláčky kouře. Oheň na skladováku se velmi rychle rozšířil  a v několika minutách bylo jasné, že zde se již nedá provést zásah na záchranu. Místní sbor zahájil v krátkém čase útok. Trochu zlobila motorová stříkačka, která sice hned nastartovala, ale zhasla a trvalo dlouhé vteřiny než zůstala v činnosti. Záhy na telefonické výzvy se začaly sjíždět okolní sbory  Z kravína byl dobytek včas vyveden, takže k uhynutí zadušením nedošlo.  Skladovák lehl popelem.

14.12.1969 konala se výroční členská schůze. Jako host vystoupil předseda JZD br. Čeřovský Josef. Podal zprávu o požáru skladováku v minulém roce. Vzniklá škoda je 150tis Kčs a požárníky zachráněná hodnota činí přes 400tis. Kčs. Předseda vyslovil poděkování MJ PO a předal "Čestné uznání" od JZD za obětavý zásah.

V r. 1970 hlavním úkolem byla plánovaná přestavba zrušené školy na kulturní dům. Zednické práce prováděli Fišer Miloslav, Šimůnek Jan
a Vinklář Petr. Práce vodovodní Portyk Antonín, práce elektroinstalatérské Mládek Václav a práce tesařské bratři Vondrákové.

1972 - 1982 - V těchto letech požárníci provádějí přibližně stále stejnou činnost. Jsou to pravidelné preventivní prohlídky komínů, sběr železného šrotu, brigádnická výpomoc JZD, údržba požární techniky, výsadba zeleně, pravidelné členské schúze.

V r. 1987 dne 23.května proběhly oslavy 100 výročí založení SDH Žďár. Ve 13 hodin bylo zahájeno okrskové soutěžení požárních sborů. Účast požárníků a okolních sborů byla hojná. Večer byla připravena taneční zábava.. 24. května se konala slavnostní schůze.

oslavy 100. let SDH Žďár - byli lepší - měli o jednoho muzikanta víc než mi při oslavách 120.let :o)

Na smímku jsou muzikanti p.Jaromír Pospíšil a p.Vlastimil Peterka. V pozadí je budova hasičské zbrojnice z r. 1962, kde mají svou techniku hasiči uschovanou dodnes.

1988 - 1995 - Zkraje období se začal ve Žďáře budovat veřejný vodovod. Místní požární sbor pořádá pravidelně každý rok Dětský karneval, vepřové hody, sběr železného šrotu, výroční schúze apod. Činnost hasičská spočívá více ve funkci preventivní než aktivní. Je to způsobeno vyšším věkem všech členů, neboť obec nemá žádný dorost.

1999 - s klubem veteránů z Vrchlabí byl v naší obci uspořádán tzv. Krakonošuv okruh. Jednalo se o příjemné oživení akce v prázdninových měsících.

2000- byla zlikvidována místní knihovna - část knih se rozprodala, ostatní byly odvezeny do sběrných surovin, protože byly ve velmi špatném stavu.
1. července se uskutečnil sjezd rodáků....

2001-2003  - jako i v jinných letech se konaly táboráky, byl posekán hřbitov, uklizena tráva kolem rybníka, opět proběhly závody veteránů
s účastí 60 závodníků. Vepřové hody již nebyly uspořádány. za přispění OU opravena hasičská zbrojnice na byt. V r. 2002 došlo k neshodám ohledně zapůjčení stříkačky. Údajně nešlo o půjčku,ale o prodej a ve sboru došlo
k znesváření členů a k dalšímu omezení činnosti sboru.

V r. 2004 - 2006 došlo k úpravám v kotelně v kulturním domě, aby ji bylo možno využívat ke schůzím SDH a přátelským posezením. Dochází
k výraznému omlazení členské základny. Přijati jsou Lubomír Jiřiště
(č.p. 26), markéta Šírová, St.Votoček ml., Soňa votočková (č.p.9) a Petr Zahradník ml. (č.p.50) Tím dochází k obnovení činnosti SDH ve Žďáře. Členskou základnu tvoří 23 hasičů. Začínají se pořádat nové společenské, kulturní a sportovní akce, např mikulášská zábava, promítání diapozitivů uspořádal br. Jiřiště, závody na lyžích ve stylu klasickém - Žďárská stopa, turnaj ve stolním tenisu - Žďárský míček, společný výlet k Roubence atd.
V užívání má sbor motorovou stříkačku PS8 s příslušenstvím, a vozidlo ARO 240. V r. 2006 byl zvolen nový výbor SDH ve složení: starosta Jaromír Čeřovský, velitel St.Votoček ml. ,jednatel Lubomír Jiřiště.

V r. 2007 sbor pokračuje v pořádání společenských akcí a zkouší organizovat další.  Hlavní akcí roku byly oslavy 120 let od založení SDH Žďár. I tentokrát slavnost na vísku naší malou, byla dosti okázalá. Oslavy byly zahájeny ve 13h, slavnostním průvodem od kapličky panny Marie
z Nového světa. V čele průvodu šli členové místního sboru hasičů, kteří tlačili koňskou potahovou štříkačku. Průvod došel ke  KD, kde proběhla výstava historické has. techniky okolních sborů. Ze sousedních sborů nás navštívili SDH Studenec, Nedaříž, Čistá u Horek, Bukovina, Lev.Olešnice
a Kruh. Následovalo slavností zahájení, při kterém pan Lelek zahrál státní hymnu. Náměstek starosty pak ocenil dlouhodobé členy sboru pamětními listy. Následovalo odpoledne kde byly k vidění ukázky práce hasičů (dobrovolných ze Studence i profesionálních z Jilemnice ), Policie ČR Semily , kynologů ze Staré Paky, speleologů z ČSS Albeřice, horolezecké techniky HO Jilemnice. večer byla uspořádána venkovní taneční country zábava Žďárský dostavník. Akce byla velmi dobře hodnocena.

Dále dochází k obnově hasičské techniky - zakoupeny byly nové hadice, sací koš, proudnice a proveden výbrus na PS8. Vše  v ceně 18tis. Ke konci roku se začíná vyjednávat s SDH Čistá u Horek o nákupu vozidla Nissan Patrol.

V r. 2008  má sbor 25 členů. V měsíci září obec Lev. Olešnice zakoupila od obce Čistá u Horek osobní automobil Nissan Patrol Wagon 4x4 za 50tis.Kč. Vozidlo bylo předáno do užívání žďárským hasičům. Od SDH Poniklá jsme zakoupili sportovní hasičské helmy PZ 11. Manželé Jírovi z Prahy, kteří ve Žďáře vlastní chalupu, podpořili náš sbor zakoupením motorové řetězové pily Stihl MS 361. V zimě sbor z vlastních zdojů zakoupil mot. stříkačku PPS 12 z podniku KRPA Hostinné. Sbor nadále pořádá společenské akce Ž.míček, Ž.dostavník, čarodějnice, dětský den, výlet k Roubence, dlabání dýní, silvestrovské sousedské posezení... V tomto roce nám obec umožnila udělat si hasičskou klubovnu v právě zrekonstruované místnosti v kulturním domě.

Hasičská klubovna.

Z kraje r. 2009 nás opustili 2 členové. Fr. Buďárek (nedožitých 82let) a Václav Votoček (73let). V průběhu roku proběhly dvě zdravotnická cvičení se členy ZZS a HZS ČR (Marek Vancl a Josef Vancl). Někteří členové navštívili divadelní představení ve Vysokém nad Jizerou Limonádový Joe. Mužské soutěžní družstvo se zúčastnilo  3 hasičských soutěží v požárním sportu.  Sbor dobrovolných hasičů Žďár u St. Paky zakládá internetové stránky na adrese www.smart-web/hasicizdar.

19. června 2010 jsme hostili Okrskovou soutěž v požárním sportu, disciplína požární útok. Zúčastnilo se 25 družstev (17mužských a 8 ženských. Odpoledne jsme obsluhovali až 200 dobrovolných hasičů. V červenci jsme asistovali ve Štikovské rokli na Fichtlmánii (24hodinový závod na pionýrech)

V r. 2011  Členové sboru pořádají tradiční kulturní, sportovní a společenské akce. Ročně odpracují mnoho brigádnických hodin při jarním úklidu příkopů, sběru železného šrotu, kosí trávu na místním hřbitově a u  KD, sází stromky v obecních lesích, sbírá oděvy pro Diakonii Broumov, sbírá autolékárničky pro Itibo v Africe, probíhá sběr elektrozařízení pro Elektrowin.

Náš sbor uspěl se žádostí o dotaci z evropských fondů. Celková výše projektu byla 170tis.kč s 10% spoluúčastí žadatele. Pořízeno bylo vybavení k pořádání akcí pro veřejnost - lavice a stoly, párty stany, projekční plátno,  zvuková aparatura, elektrocentrála a stoly na stolní tenis.

Z kraje roku 2012 se změnila adresa hasičských internetových stránek na www.hasicizdar.cz. Zde se snažíme místním občanům podávat aktuální informace o dění ve vsi, ve sboru i v nejbližšim okolí. Stručný popis pořádané akce je vždy doplněn o fotografie.

.
 18.února proběhlo II. společné cvičení složek IZS (Kynologická brigáda ČR, SDH)  se zaměřeném na spolupráci při vyhledávání pohřešovaných osob v terénu. 19.dubna proběhlo prověřovací cvičení se sbory dobrovolných hasičů z Čisté u Horek, Nedaříže a Lev. Olešnice.

 

 

SDH Žďár u Staré Paky, Stanislav Votoček ml.

 

 

 

Menu

stažený soubor.jpg

 cisterna-animace.gif

 

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk

Hasičské noviny

Hasičské noviny

Dobrovolní hasiči ČR

 Dobrovolní hasiči

Počasí 

 Počasí

Obec Levínská Olešnice

 Levínská Olešnice

SDH Levínská Olešnice

 Hasiči L. Olešnice

SDH Čistá u Horek

 Hasiči Čistá u H.

 SDH Studenec

Hasiči Studenec

 

MÍSTNÍ FIRMY

Stavební montáže, Naklápěcí rotátory, Žďár

Naklápěcí rotátory


Kovovýroba Peterka s.r.o., Žďár

Kovovýroba


ZEMAN - voda a topení, Žďár

Voda-topení


POZNÁNÍ ZÁŽITKEM
vzdělávací programy, Žďár

Poznání zážitkem

 

Du-Pe s.r.o.
Žďár

DU-PE

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

346942